MISIR BAĞIMSIZ SENDIKALARI BDS’YI DESTEKLIYOR

1
5046

 

Basın Açıklaması

2 Temmuz 2011

Mısır Bağımsız Sendika Federasyonu Temsil­cisi: “Dünya sendikal hare­ketini Histadrut ile ilişkile­ri kesmeye ve Filistin BDS İçin Sendika Koalisyonu’nu desteklemeye çağırıyoruz.”

Devrim sırasında Tahrir Meydanı’nda kısa zaman önce kurulan Mısır Bağım­sız Sendika Federasyonu (MBSF) temsilcisi Kemal Ebu Ayta, MBSF’nin İsrail ile ilişkilerin “normalleşti­rilmesine” yönelik herhangi bir girişimi reddettiğini te­yit etti. Londra’da yüzlerce İsrail’e karşı Boykot, Yatı­rımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) kampan­yası aktivistine yaptığı ko­nuşmada Ebu Ayta ayrıca Filistin BDS İçin Sendikal Koalisyonu’nun kuruluşunu selamladı ve uluslararası sendikal hareketi bu koalis­yona katılmaya çağırdı.

Ebu Ayta şunları söyle­di: “Mısır Bağımsız Sendika Federasyonu’nun oldukça net bir duruşu vardır, o da Filistin Arap halkı ile daya­nışma, onların topraklarının tümünde bir devlet kurma haklarını ve Siyonist dev­lete karşı tüm direniş bi­çimlerini kullanma haklarını desteklemektir. MBSF, ırkçı yerleşimci Siyonist devlet ile tüm normal ilişki biçim­lerini reddettiğini ilan eder. Onun hiçbir resmi ya da sendikal organı ile işbirliği yapmayacağız, çünkü hep­si topraklarımızın Siyonist işgaliyle bağlantılıdırlar. Bi­zim için bu için ırkçı rejim­le çalışmak imkansızdır ve Güney Afrika’daki Aparthe­id rejimini def ettiğimiz gibi dünyaya karşı ırkçı rejimleri defetmeyi amaçlayan bir in­sanlık hareketi inşa etmek hayatidir.

Mısır devrimi halkımı­za Siyonist devleti reddet­tiklerini ifade etmeleri için kapıyı ardına kadar eçtı. Başından itibaren devrim Siyonistlere Mısır gazının ihracını durdurarak ve sınır kapılarını açarak Filistinlile­rin çıkarına çalışmaktadır. Mısır gençliği, düşmanımı­zın elçiliğini ablukaya aldı ve büyükelçinin ülkeden çı­karılmasını talep etti.

Histadrut ile herhangi bir ilişki kurmayı reddediyo­ruz çünkü o da ırkçı rejimin bir parçasıdır. Tüm kardeş sendikaları dünya üzerin­deki ırkçı rejimleri defetme kampanyasının bir parçası olarak Histadrut’u boykot etmeye çağırıyoruz.”

İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası’nın (PACBI) kurucularından olan Ömer Barguti şunları söyledi:

“Federasyonları tarafından temsil edilen Mısır bağım­sız sendikalarının Filistin Boykot Kampanyasına des­tek vermeleri bizim için bir onur kaynağıdır, tıpkı hem eski hem de yeni emper­yalizmden özgürleşme yü­rüyüşüne Mısır’ın öncülük etmesinden onur duyduğu­muz gibi. Özgürlük ve sos­yal adalet için mücadele eden tüm Arap halklarının bu ruha geri dönüşünü ve emperyalist boyunduruktan kurtulmalarını dört gözle bekliyoruz.”(http://www.ara­bawy.org/2011/07/07/egypt-independent-trade-unions-endorse-bds/

h t t p : / / w w w . b d s m o v e ­m e n t . n e t / 2 0 1 1 / e g y p t – independent-trade-unions-endorse-bds-7491)

Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi tarafın­dan çevrilmiştir.

 

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.