Muhalefetin değişiklik önergesi reddedildi, infaz düzenlemesinin ilk 30 maddesi kabul edildi

0
803

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden infaz yasa teklifinin, 1-30 maddelerini kapsayan 1’inci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Tek tek oylanarak görüşülen maddeler için muhalefetin verdiği 90 değişiklik önergesi ise reddedildi. Böylelikle 30 madde değişikliğe uğramadan yasalaştı.

Yasalaşan önemli maddelerin bazıları şöyle:

 1. Hükümlülerin koşullu salıverme, denetimli serbestlik, açık ceza infaz kurumuna geçiş, disiplin cezalarına itiraz vb birçok hususta karar alma, onay ve itiraz süreçleri gibi yetkiler verildiği İnfaz Hakimliği’nin yetkileri genişliyor.
 2.  İnfaz Hakimliği’nin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen madde.
 3.  İnfaz Kanunu’nun 3 maddesinde olan “İnfaz hakimliğine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iş ve kadro durumuna göre atama yapılır veya o yerdeki hâkimlerden birine infaz hakimliği yetkisi verilebilir” cümlesindeki “Yüksek” ibaresi kaldırıldı.
 4.  İnfaz Hakimliği’nin görevinin kapsamının genişletildiği madde de kabul edildi. Buna göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim ve mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak ve işleri yapmak görevi de infaz hakimliklerine veriliyor.
 5. Cumhuriyet savcısı infaza ilişkin verdiği kararların şikayete konu edilebilmesi sağlanacak.
 6.  İnfaz hakiminin onayına tabi olan açık ceza infaz kurumundan tekrar kapalı ceza infaz kurumuna gönderme kararı ile disiplin soruşturmasının süresinin uzatılması veya hücreye koyma cezasının infazına başlanması gibi işlemler bakımından itiraz edilebilecek.
 7.  İnfaz Hakimliği Kanunu’nda getirilmesi öngörülen hükümlere ilişkin geçiş düzenlemeleri yasalaştı.
 8.  Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilenlerin kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanabilmeleri sağlanıyor.
 9.  Kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesini suçun nitelikli halleri arasında yer alacak. Temel cezaya uygulanacak artırım miktarının yarı oranı yerine, bir kat olacak.
 10.  Örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttı. Buna göre, örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.
 11.  Tefecilik suçlarının hapis cezasının üst sınırı ile adli para cezasının altı sınırı arttırıldı. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın ir kat artırılacak.
 12.  Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tam teşekküllü devlet hastanelerinin, eğitim ve araştırma hastanelerinin, üniversite hastanelerinin sağlık kurullarınca düzenlenen rapor uyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı yıl geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol şartlarından yararlanabilecek. Düzenlemeye göre, hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı verebilir.
 13.  Adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili merci kararı hemen tutuklama kararı verebilecek. Şüpheli ve sanık huzurda ise tutuklama kararı, değil ise yakalama emri verilecek.
 14.  Niteliği itibariyle hafif olması nedeniyle istinaf kanun yolu kapalı olan mahkumiyet hükümlerinin, tekerrüre esas alınmayacak.
 15.  Doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilecek cezalar ile açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesine ilişkin koşullar yeniden belirlendi. Buna göre toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile “terör suçları”, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına infaz hakimlikleri onay verecek.
 16.  Hamile olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay bulanan kadınlar hakkındaki hapis cezalarının infazı geri bırakılacak.
 17. Hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları halinde hapis cezasının infazına ara verilebilecek. Ayrıca, zorunlu ve çok ciddi durumlarda, Cumhuriyet Savcılığınca hapis cezasının infazına ara verilebilmesine ilişkin 6 aylık süre 1 yıla çıkarıldı. Ancak bu maddeden “terör” suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler, disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar yararlanamayacak.
 18.  Hakkında yakalama emri çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi için gerektiğinde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilecek.
 19. Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezaları infaz ettirilen hükümlülerin ceza infaz kurumu memurları gözetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarında geceleyin barınma imkânları sağlanarak çalıştırılabilecek. Çalışılan süreler, denetimli serbestlikte geçirilen sürelere eklenmiş sayılacak.
 20. Hükümlünün, duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği disipline aykırı eylem ve sözleri nedeniyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilecek.
 21.  Kurum idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yapılması ve görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşülmesi halinde disiplin cezasına çarptırılacak.
 22.  Cezaevlerine alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak veya kullanmak eylemlerine disiplin cezası verilecek.
 23.  Çocuk hükümlüler hakkında disiplin cezası gerektiren eylemlerin arasına yenileri eklendi.
 24. Disiplin soruşturmasına başlamak için öngörülen 2 günlük süre, 5 güne çıkarıldı. Disiplin soruşturmasının başlaması için 7 günlük süre 15 güne çıkarıldı.
 25.  Disiplin cezası kesinleştikten sonra cezanın infazı tamamlanıp kaldırılması için belirtilen süreler geçinceye kadar, yeniden disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanacak. Çocuk hükümlüler hakkında odaya kapatma cezası olarak belirtilen hücre cezası, süngerli oda gibi disiplin cezasının infazına, infaz hakimliğinin onayı ile başlanabilecek.
 26.  Çocuk hükümlülere iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi ayda bir kez düzenlendi. Ayrıca çocuk hükümlülere kardeşleri ile de aile görüşü yapılabilecek.
 27.  Hükümlülerin başka infaz kurumlarına naklini isteyebilmeleri, 3 aydan az bir süre kalmamış olma şartıyla denetimli serbestlik süresi de dikkate alınacak.

Kaynak: ETHA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.